Положення про координаційну раду

ПОЛОЖЕННЯ 

про  координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання відділі освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Сумського р-ну

 1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання (далі – Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради, яка утворена з метою забезпечення взаємодії територіальних органів, закладів освіти, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївськоій сільській раді.
 2. Координаційна рада керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями районної ради та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
 3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 • сприяння співпраці закладів освіти Миколаївської сільської ради з громадськими організаціями з питань національно-патріотичного виховання; провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
 • вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання (робота громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних гуртків, клубів, тощо);
 • збір та обробка інформації щодо проблемних питань у сфері національно-патріотичного виховання, підготовка пропозицій щодо їх вирішення та подальший моніторинг;

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

 • проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення повноважень з питань національно-патріотичного виховання на території Миколаївської сільської ради;
 • вивчає результати діяльності органів влади з національно-патріотичного виховання;
 • проводить моніторинг стану виконання завдань щодо національно-патріотичного виховання;
 • подає свої пропозиції та рекомендації до районних та регіональних програм з питань національно-патріотичного виховання.

5. Координаційна рада має право:

 • запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань;
 • запрошувати на свої засідання керівників і представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій;
 • залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Координаційної ради, працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);
 • розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Координаційної ради;
 • утворювати, у разі потреби, для виконання покладених завдань постійні або тимчасові робочі групи;
 • організовувати і проводити семінари, конференції, круглі столи, брифінги та інші заходи;
 • вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.

6. Голова Ради:

 • організовує діяльність координаційної ради;
 • скликає і проводить засідання координаційної ради;
 • підписує документи від імені координаційної ради;
 • може давати доручення членам координаційної ради та контролювати їх виконання.

7. Секретар Ради:

 • забезпечує підготовку необхідних матеріалів (порядок денний, проекти рішень та інші) засідань і своєчасно доводить їх до відома членів ради;
 • погоджує дату, місце час проведення засідань та забезпечує їх підготовку;
 • забезпечує оформлення протоколів засідань і матеріалів до них.

8.Члени Ради:

 • беруть участь у засіданнях координаційної ради;
 • готують відповідні матеріали, проекти рішень з питань, що відносяться до компетенції Ради, і подають їх у письмовій формі не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання;
 • виконують рішення Ради та доручення голови, звітують перед Радою про їх виконання.

9. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на півроку.

10. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.

11. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

12. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.

13. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом прийняття наказу відділу освіти, молоді та спорту.